Wedstrijdreglement

Terug
ARTIKEL 1 – Algemeen

De organisator (de “Organisator”) van de wedstrijd is de onderneming Sodexo Pass Belgium ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer BE 0403.167.335, met maatschappelijke zetel -1050 Brussel, Pleinlaan 15.

De Organisator kan beroep doen op een derde onderneming (een “Derde”) die zal helpen aan het tot stand brengen van de wedstrijd en ook prijzen kan voorzien.

ARTIKEL 2 – Deelnemingsvoorwaarden

De actie is uitsluitend toegankelijk voor elke meerderjarige natuurlijke persoon:
- die houder is van de Sodexo Card, van elektronische cheques van Sodexo, of van papieren cheques van Sodexo (dienstencheques, Lunch Pass, Eco Pass, Cadeau Pass en Sport&Culture Pass);
- die een profiel heeft aangemaakt op de website www.sodexo4you.be dat zijn volledige en juiste gegevens bevat.

Hierna genaamd : de “Deelnemer”

De Deelnemer waakt over de juistheid en volledigheid van zijn profiel en de Organisator staat niet in voor eventuele vervalsingen. Dergelijke vervalste profielen zijn ongeldig en worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
Elke Deelnemer kan slechts één enkele keer deelnemen. Bij niet-naleving zal de Organisator enkel rekening houden met de eerste inzending van de Deelnemer.

ARTIKEL 3 – Deelnemen

Deelnemen gebeurt door achtereenvolgens de volgende stappen te doorlopen :
a. naar de website www.sodexo4you.be gaan
b. een account op de website www.sodexo4you.be aanmaken dankzij het nummer van hun Sodexo Card, de code die vermeld is op de papieren cheques of zijn gebruikersnummer als dienstencheque gebruiker.
c. naar de rubriek "Wedstrijd" van de website www.sodexo4you.be gaan
d. correct antwoorden op beide vragen. De schiftingsvraag dient om de deelnemers die correct hebben geantwoord op de eerste vraag uit te kiezen.

De wedstrijd loopt af op de datum die vermeld staat op de website www.sodexo4you.be en dit om 23u59 stipt van die dag.

ARTIKEL 4 – De prijzen

De Organisator zal de trekking laten gebeuren nadat de wedstrijd is afgelopen en dit op basis van een lijst van de Deelnemers die het juiste antwoord gegeven hebben. De trekking gebeurt via een gespecialiseerd en objectief informaticaprogramma, zodat elke betwisting aangaande de methode van prijsuitreiking trekking is uitgesloten.
De prijzen die de Deelnemer kan winnen staan vermeld op de wedstrijdpagina op de website www.sodexo4you.be

ARTIKEL 5 – Winnaars

De Organisator zal de winnaars een e-mail verzenden naar het door hun opgegeven e-mailadres op hun profiel.
De winnaars aanvaarden dat hun naam wordt gepubliceerd op de website www.sodexo4you.be en op de Facebook pagina van de Organisator.
Om de prijs in ontvangst te nemen zal de Organisator of de Derde per e-mail contact opnemen met de winnaars om met hen de beste oplossing te vinden voor het overhandigen van de prijs.

ARTIKEL 6 – Persoonsgegevens

Om aan de wedstrijd te kunnen deelnemen moeten de Deelnemers bepaalde persoonsgegevens verschaffen. Het gaat om de naam, voornaam en contactgegevens, evenals eventuele andere persoonsgegevens waarnaar wordt gevraagd op het deelnemingsformulier. De persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden door de Organisator of de Derde in het kader van de wedstrijd, inclusief bekendmaking van de winnaars, en voor de verzending van de eventuele gewonnen prijzen.

In overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de ‘Privacywet’) zal de Organisator de gegevens van de Deelnemers vertrouwelijk en veilig behandelen.

Na schriftelijke aanvraag per e-mail privacy.svc.be@sodexo.com of per post op het aangegeven adres in Artikel 1, heeft iedere Deelnemer het recht om zijn persoonsgegevens te consulteren en eventueel te laten aanpassen of verbeteren.

ARTIKEL 7 – Verantwoordelijkheid Organisator

De Organisator is niet verantwoordelijk indien hij de wedstrijd moet annuleren wegens overmacht.
De Organisator sluit met name, doch niet limitatief, elke verantwoordelijkheid uit die ontstaan is ten gevolge van technische problemen van de website www.sodexo4you.be of diens netwerk, alsook de problemen ontstaan omwille van een gebrekkige internetverbinding door de Deelnemer met deze website.
In dit kader kan de Organisator evenmin aansprakelijk worden gehouden voor iedere lichamelijke of onlichamelijke schade toegebracht aan de deelnemers, aan hun informatica-uitrusting en aan de gegevens die erin opgeslagen zijn.
Tenslotte behoudt de Organisator zich eveneens het recht voor om de wedstrijd te verlengen, onderbreken of annuleren, met name in geval van fraude, en dit zonder motivatie noch vergoeding ten aanzien van de Deelnemers.

ARTIKEL 8 – Kennisname van het reglement

Dit wedstrijdreglement is beschikbaar op (i) www.sodexo4you.be of (ii) op aanvraag bij de Organisator:info-sodexocard.be@sodexo.com of per post op het aangegeven adres in Artikel 1.

 

Door deelname aan huidige wedstrijd wordt huidig reglement zonder voorbehoud door de Deelnemer gelezen en aanvaard te zijn.

ARTIKEL 9 - Slotbepalingen

Vragen of klachten met betrekking tot deze wedstrijd kan de Deelnemer schriftelijk, per e-mail info-sodexocard.be@sodexo.com of per post op het aangegeven adres in Artikel 1, richten aan de Organisator.

 

Het Belgische recht is van toepassing op deze wedstrijd en op eventuele geschillen met betrekking tot deze wedstrijd of dit reglement. Ingeval van eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Word lid,

Schrijf je in op Sodexo4You en geniet van tal van voordelen dankzij je Sodexo-cheques!

Je saldo

Bekijk je saldo op je Sodexo Card op elk moment

De kaart

Bekijk waar je je Sodexo-cheques kunt besteden bij jou in de buurt

Promoties

Geniet van exclusieve kortingen en promo's

Blogs

Blogposts vol ideeën om je Sodexo-cheques te besteden