Terug

De toegang tot de website www.sodexo4you.be (hierna "de Website ") en de mobiele applicatie Sodexo4You (hierna “de App”), alsook het gebruik ervan zijn onderworpen aan de naleving en de onvoorwaardelijke aanvaarding van alle voorwaarden, vermeldingen en waarschuwingen (hierna de “Voorwaarden”) in dit document. Door het gebruik van de Website en/of de App aanvaardt u de Voorwaarden uitdrukkelijk en zonder enige beperking. U kan een kopie van de Voorwaarden downloaden of afdrukken via de Website.

Via de Website en/of de App kunnen diensten (zoals wedstrijden) worden aangeboden waarvoor aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Door van deze diensten gebruik te maken, bevestigt u eveneens uw akkoord met deze aanvullende voorwaarden. Via de Website en/of App aangeboden promoties kunnen eveneens aan specifieke voorwaarden onderworpen zijn.

Sodexo kan op elk ogenblik nieuwe versies van de Website en/of de App uitbrengen, al dan niet met gewijzigde functionaliteiten en gebruikswijzen. Sodexo behoudt zich tevens het recht voor om de Voorwaarden te wijzigen. Via een kennisgeving (pop-up) wordt u hiervan op de hoogte gebracht en bij verder gebruik wordt u geacht hiermee akkoord te gaan.

1. Verantwoordelijke entiteiten

De Website en de App zijn de eigendom van de naamloze vennootschap Sodexo Pass Belgium (hierna "Sodexo"), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is aan de Pleinlaan 15 te 1050 Brussel en met als ondernemingsnummer BE 0403.167.335.

Sodexo is lid van de Belgische Direct Marketing Association (www.bdma.be) en leeft de bepalingen van diens deontologische code na. Om een elektronische versie van deze code te ontvangen, kunt u zich wenden tot de dienst Customer Relations van Sodexo (emailadres: Privacy.BE@sodexo.com).

2. Het gebruik van de informatie – intellectuele rechten

"Sodexo" en de andere namen van producten en/of diensten waarnaar wordt verwezen op de Website en/of App, zijn gedeponeerde handelsmerken van Sodexo, met haar verbonden ondernemingen of van leveranciers en partners. Het concept, de inhoud, de lay-out, de structuur, de broncodes, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto's, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, muziek en alle andere onderdelen van de Website en de App (hierna de “Inhoud”) zijn en blijven de exclusieve eigendom van Sodexo en/of haar leveranciers en partners en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. U bent niet gemachtigd om de Inhoud te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, door te sturen, te verspreiden, weer te geven, te reproduceren, te publiceren, onder licentie te gunnen, over te dragen of te verkopen, noch om teksten te redigeren die zijn afgeleid van voornoemde elementen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege Sodexo.

Sodexo verleent u hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om de App te gebruiken voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik in overeenstemming met de Voorwaarden.

3. Via de Website en/of App verspreide informatie

De via de Website en/of App verspreide informatie is afkomstig van betrouwbare bronnen. Sodexo kan evenwel de volledige, exacte en/of actuele aard van deze informatie niet garanderen. De informatie over producten en diensten op de Website en/of App kan overigens technische onnauwkeurigheden of tikfouten bevatten. Er kan geen aansprakelijkheid vanwege Sodexo of haar zusterondernemingen worden ingeroepen voor om het even welke schade die voortvloeit uit de eventuele onjuiste, onnauwkeurige, verouderde of onvolledige aard van de via de Website en/of App verspreide informatie.

De op de Website en/of App vermelde informatie vormt overigens in geen geval financieel advies, noch advies inzake personeelsbeheer en –organisatie noch om het even welke andere aanbeveling: de gegevens die via de Website en/of App worden verspreid, worden louter ter informatie vermeld. Gelieve contact op te nemen met de bevoegde commerciële dienst om specifiek advies te krijgen op maat van uw situatie.

U dient deze informatie oordeelkundig, met een kritische geest en op eigen risico te benutten, rekening houdend met uw persoonlijke situatie. U blijft als enige verantwoordelijk voor de engagementen die u aangaat.

In het algemeen, en voor zover de wet het toelaat, kan Sodexo in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade, van welke aard en omvang ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt zou worden door de raadpleging of, meer algemeen, door gelijk welk gebruik van de Website en/of de App.

4. Verantwoordelijkheid van de gebruiker van de diensten

U bent verantwoordelijk voor de goede werking van uw computerapparatuur, modem, mobiele toestel, telefoonlijn en internettoegang, en voor de kosten die hiermee verband houden.

Bij het gebruik van de Website en/of de App verbindt u zich er onder meer toe om:

-        de hierop weergegeven informatie niet op een onrechtmatige manier te gebruiken;

-        de Website en/of App niet te gebruiken voor het plaatsen of doorgeven van computervirussen of onrechtmatig materiaal;

-        geen gebruik te maken van de Website en/of App waardoor deze wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt;

-        de Website en/of App niet te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Bij miskenning door u van rechten van Sodexo of derden, verbindt u zich ertoe hen te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen als gevolg van dergelijke miskenning.

5. Links en hyperlinks

Sodexo en met haar verbonden ondernemingen zijn in geen geval aansprakelijk voor de hyperlinks die op het internet zouden worden gecreëerd vanuit websites van derden via de Website en of App.

Voor elke hyperlink naar de Website vanuit een andere website moet vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk een toelating worden bekomen vanwege Sodexo. Dit kan bovendien enkel voorzover de hyperlinks naar de homepage van de Website leiden.

De Website en/of App kan overigens links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden slechts aangeboden voor het gemak van de gebruikers. Sodexo oefent geen enkele controle uit over de genoemde websites en draagt geen enkele verantwoordelijkheid wat hun inhoud betreft. De opname van deze links betekent overigens niet dat Sodexo of met haar verbonden ondernemingen de elementen goedkeuren die op deze sites worden vermeld.

6. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
6.1. De gegevens die worden verwerkt

Sodexo verzamelt persoonlijke gegevens over de gebruikers gebruik maken van de Website en/of App en van gebruikers die zich via de Website en/of App registeren..

De volgende informatie kan onder meer worden verzameld:

-        uw naam, voornaam, adres, contactgegevens, Sodexo-kaartnummer, gebruikersnummer van Sodexo producten (bv. dienstencheque) en andere gegevens die u ingeeft op invulformulieren;

-        dienstenchequegebruikers die promoties wensen te ontvangen die overeenstemmen met hun voorkeuren en interesses, kunnen daarnaast ook door middel van online formulieren gegevens verstrekken over hun gezinssamenstelling (kinderen, huisdieren, enz.), levensstijl (hobby’s, interesses, eetgewoonten, enz.), aankoopgedrag (gebruikelijke supermarkt, merkgebruiker, enz.), mediaprofiel (internet- en TVgebruik, enz.), alsook over de diensten die zij via hun cheques afnemen (strijken, boodschappen, poetsen, enz.);

6.2.Doeleinden van de verwerking van persoonlijke gegevens

Sodexo verwerkt de gegevens met het oog op de volgende doeleinden:

-        om de diensten via de Website en/of de App (bijv. raadpleging saldo Sodexo-kaart) aan te bieden, voor klantenbeheer en om te antwoorden op vragen van gebruikers;

-        voor het opmaken van globale statistieken over de frequentie van het bezoek van de verschillende rubrieken van de Website en/of App door de gebruikers, en het uitwerken van studies over de ergonomie van de Website en/of App;

-        om dienstenchequegebruikers te informeren over nieuwe eigenschappen, nieuwe diensten en producten van Sodexo[JK1] [EPS2] ;

-        om dienstenchequegebruikers, die hiervoor de vereiste toestemming hebben gegeven via hun persoonlijke pagina op de Website op de hoogte te brengen van aanbiedingen en informatie van Sodexo en haar partners die, op basis van het profiel van de gebruiker, volgens Sodexo voor hen het meest interessant zijn;

-        om, voor dienstenchequegebruikers die dit wensen, de gegevens over de gebruiker in de beveiligde zone voor dienstencheques (“SoEasy”) automatisch te updaten. De gegevens die zijn verwerkt via SoEasy blijven exclusief in deze omgeving en worden niet automatisch doorgegeven aan de Website en/of de App.

Wij bewaren uw persoonlijkegegevens enkel zolang wij u er effectief volgens dit privacy beleid mee van dienst kunnen zijn dan wel zolang we dit wettelijk verplicht zijn. Zonder uw instemming communiceren of verkopen we uw persoonsgegevens ook niet aan derden.

6.3. Recht op toegang, rechtzetting en verzet

Door middel van een gedateerde en ondertekende brief of email aan Sodexo (ter attentie van de dienst Customer Relations van Sodexo, Privacy at Sodexo, Pleinlaan 15 te 1050 Brussel of Privacy.BE@sodexo.com), kan de gebruiker die een bewijs levert van zijn identiteit, gratis van Sodexo de schriftelijke communicatie verkrijgen van zijn persoonsgegevens en desgevallend de rechtzetting vragen van die informatie als ze onjuist, onvolledig of niet relevant zou zijn.

Bij een wijziging van de administratieve gegevens van de gebruiker moet deze laatste Sodexo er zo snel mogelijk van op de hoogte brengen.  Zolang dit niet is gebeurd, kan Sodexo de gegevens niet actualiseren en gebruikt zij de haar bekende gegevens.

Voor meer informatie kan de gebruiker zich wenden tot het openbaar register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Als u niet langer informatie van Sodexo wenst te ontvangen, kan u dit per brief of email melden aan de klantendienst van Sodexo (ter attentie van de dienst Customer Relations van Sodexo, Privacy at Sodexo, Pleinlaan 15 te 1050 Brussel of Privacy.BE@sodexo.com ).

6.4. Veiligheid van de verwerking van persoonlijke gegevens

Sodexo verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de persoonsgegevens te beveiligen en te beletten dat ze verkeerd zouden worden weergegeven, worden beschadigd of aan niet-gemachtigde derden worden gecommuniceerd.  De persoonsgegevens worden bewaard op een server binnen de Europese Unie bij een derde-dienstverlener die eveneens onderworpen is aan de nodige verplichtingen inzake veiligheid van verwerking van de persoonsgegevens en vertrouwelijkheid.

Sodexo maakt gebruik van veiligheidssystemen die conform zijn met de recente technologische ontwikkelingen, dit om haar Website, haar App, haar computersysteem, haar telematica, haar databases en de gegevensuitwisselingen met de gebruikers te beschermen. Tevens maakt zij gebruik van een systeem voor de bescherming tegen gekende en opspoorbare vormen van virussen. Deze beschermingssystemen worden regelmatig aangepast en geactualiseerd. 

De verbintenis die Sodexo aangaat in dit verband is een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

Bijgevolg kunnen Sodexo en met haar verbonden ondernemingen, behoudens manifeste nalatigheid of kwade trouw, niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, onderbrekingen, tekortkomingen, diefstal, verlies, vernietiging of wijzigingen van gegevens, veroorzaakt door een ongeoorloofde toegang van een derde of toegang met de bedoeling schade toe te brengen aan het computersysteem van Sodexo of dat van een gebruiker, of naar aanleiding van een virus dat afkomstig is van de Website, de App, of van het computersysteem van Sodexo of van een gebruiker.

6.5. Gebruik van cookies

Er worden één of meer cookies geplaatst op de harde schijf van uw computer die toegang heeft tot de Website, of op uw mobiel toestel bij gebruik van de App. Een cookie is een klein bestand, afkomstig van een server die wordt geraadpleegd door een gebruiker, dat wordt geregistreerd op diens harde schijf of mobiel toestel. Cookies die worden verstuurd vanuit de Website en/of App registreren informatie over het gebruik van de Website en/of de App door de computer of het mobiele toestel waarop de cookie is geïnstalleerd (de geconsulteerde pagina’s, de datum en het uur van de consultatie, enz.). Ze bieden de mogelijkheid om opeenvolgende bezoeken aan de Website en/of App te identificeren, dit met name om die bezoeken te personaliseren (bijv. de gekozen taal).

Mensen die zich aanmelden op de Website en/of App kunnen zich verzetten tegen het gebruik van cookies door de opties van het internetprogramma op hun computer en/of mobiel toestel aan te passen (rubriek Parameters bij Chrome, en rubriek Internet Opties bij Internet Explorer). Toch vestigt Sodexo de aandacht van de gebruikers op het feit dat in zo’n geval de toegang tot bepaalde diensten van de Website en/of App kan worden gewijzigd en zelfs onmogelijk kan worden. Geen enkele cookie bevat informatie waardoor u zou kunnen worden gecontacteerd per telefoon, e-mail of snail mail.

6.6. Vertrouwelijkheid

De gebruiker verbindt zich ertoe het geheime en vertrouwelijke karakter van zijn wachtwoord en zijn toegangscode te bewaren. Elk gebruik van de identificatie-elementen vindt plaats onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij diefstal of verlies of frauduleus gebruik van één van deze elementen, is de gebruiker verplicht om Sodexo zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen; deze kennisgeving moet worden bevestigd per aangetekende brief. Sodexo kan de persoonlijke informatie van de gebruikers bekendmaken op verzoek van een wettelijk bevoegde overheid of kan dit te goeder trouw doen in de veronderstelling dat deze handeling is vereist:

- om zich te schikken naar de van kracht zijnde wetgeving of reglementering, of om tussen te komen in een geding, aangespannen tegen Sodexo of de Website en/of App;

- om de rechten of de goederen van Sodexo of de Sodexo-site(s) te beschermen of te verdedigen;

- om in extreme omstandigheden op te treden met de bedoeling de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van Sodexo, de gebruikers van de Website en/of App of het publiek te beschermen.

7. Beperking van toegang

Sodexo behoudt zich het recht voor om de toegang tot het geheel of een gedeelte van de Website en/of App om gegronde redenen te weigeren aan elke gebruiker, en dit op unilaterale wijze en zonder voorafgaandelijke kennisgeving, bijvoorbeeld in het geval van een schending van de Voorwaarden.

 

 

8. Onderbreking van toegang tot de service

Sodexo stelt redelijkerwijze alles in het werk om aan de gebruikers de toegang tot de op de Website en App aangeboden diensten te verzekeren.

Sodexo kan niet aansprakelijk worden gehouden voor machinepannes, stroomonderbrekingen, lijnproblemen, diefstal, inbraak, systeemfouten of alle andere gebeurtenissen die zich onttrekken aan haar redelijke controle en die de diensten, aangeboden op de Website en App, ontoegankelijk zouden maken of zouden verstoren.[JK3]

Sodexo kan de toegang tot de Website en/of App of tot een gedeelte ervan zonder voorafgaande kennisgeving onderbreken om onderhoud uit te voeren of verbeteringen aan te brengen, in geval van overmacht, in geval van risico op misbruik of fraude, zonder enige verplichting noch schadeloosstelling naar aanleiding van de onderbreking van de toegang.  Sodexo zal alles doen om de gebruikers zo snel mogelijk te informeren over eventuele onderbrekingen.

9. Communicatie

De communicatie die wordt verstuurd naar de gebruikers van de op de Website en App aangeboden diensten, zal als persoonlijk door de gebruiker ontvangen worden beschouwd, ongeacht of ze elektronisch of via de post wordt verzonden.

10. Contact

Voor alle vragen of problemen met betrekking tot de Website en/of App kunt u bellen naar 02/547.54.46 of een email richten aan MKT.SVC.BE@sodexo.com
Sodexo vraagt de gebruikers om elke onwettige inhoud te melden die beschikbaar zou zijn door middel van haar diensten, zodat de nodige en geschikte maatregelen kunnen worden getroffen om deze informatie weg te halen of ontoegankelijk te maken.

11. Nietigheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden onwettig wordt bevonden, zullen de andere bepalingen volledig van kracht blijven.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De Website en de App worden beheerd vanuit de kantoren van Sodexo in Brussel en is onderworpen aan het Belgisch recht. Bij betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd en is het Belgisch recht van toepassing.

Nog geen lid?

Lid zijn van Sodexo4You biedt je tal van voordelen. Dankzij jouw persoonlijk profiel kan je van verschillende kortingen en exclusieve aanbiedingen genieten. Gebruik jouw Sodexo Card® of een andere Sodexo cheque om je vandaag nog te registreren.