Gebruiksvoorwaarden

Terug

De toegang tot deze website www.sodexo4you.be (hierna “de Website”) en de mobiele applicatie Sodexo4You (hierna “de App”) alsook het gebruik ervan zijn onderworpen aan de naleving en de onvoorwaardelijke aanvaarding van de clausules, voorwaarden en waarschuwingsmeldingen (hierna de “Voorwaarden”) die in dit document zijn uiteengezet. Door de Website en/of de App te gebruiken, aanvaardt u de Voorwaarden uitdrukkelijk en zonder enige beperking. U kunt een kopie van de Voorwaarden downloaden of ze printen via de Website.

Via de Website en/of de App kunnen diensten (zoals wedstrijden) worden aangeboden waarvoor aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Door van deze diensten gebruik te maken, bevestigt u eveneens uw akkoord met deze aanvullende voorwaarden. Via de Website en/of App aangeboden promoties kunnen eveneens aan specifieke voorwaarden onderworpen zijn.

Sodexo kan op elk ogenblik nieuwe versies van de Website en/of de App uitbrengen, al dan niet met gewijzigde functionaliteiten en gebruikswijzen. Sodexo behoudt zich tevens het recht voor om de Voorwaarden te wijzigen. Via een kennisgeving (pop-up) wordt u hiervan op de hoogte gebracht en bij verder gebruik wordt u geacht hiermee akkoord te gaan.

1. Verantwoordelijke entiteiten

De Website en de App zijn de eigendom van de naamloze vennootschap Sodexo Pass Belgium (hierna "Sodexo"), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is aan de Pleinlaan 15 te 1050 Brussel en met als ondernemingsnummer BE 0403.167.335.

Sodexo, lid van de ”Belgium Direct Marketing Association” (www.bdma.be), respecteert de bepalingen van de deontologische code van de vereniging. Wie een elektronische versie van die code wenst, kan zich richten tot de dienst Customer Relations van Sodexo via dit e-mailadres: info-sodexocard.be@sodexo.com.

2. Het gebruik van de informatie – intellectuele rechten

De volledige inhoud van deze Website en/of de App is beschermd door de intellectuele rechten waarvan Sodexo en/of haar leveranciers en partners houder zijn. "Sodexo" en de andere namen van producten en/of diensten die op site website zijn gereferenceerd, zijn gedeponeerde merken van Sodexo of haar zustervennootschappen. U mag geen enkele informatie, software, product of dienst bekomen via deze Website wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, verspreiden, voorstellen, publiceren, in licentie geven, overdragen of verkopen noch werken schrijven die zijn afgeleid van voormelde elementen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Sodexo.

Sodexo verleent u hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om de App te gebruiken voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik in overeenstemming met de Voorwaarden.

3. Informatie verspreid op de Website en/of de App

De via de Website en/of App verspreide informatie is afkomstig van betrouwbare bronnen. Sodexo kan evenwel de volledige, exacte en/of actuele aard van deze informatie niet garanderen. De informatie over producten en diensten op de Website en/of App kan overigens technische onnauwkeurigheden of tikfouten bevatten. Er kan geen aansprakelijkheid vanwege Sodexo of haar zusterondernemingen worden ingeroepen voor om het even welke schade die voortvloeit uit de eventuele onjuiste, onnauwkeurige, verouderde of onvolledige aard van de via de Website en/of App verspreide informatie.

De op de Website en/of App vermelde informatie vormt overigens in geen geval financieel advies, noch advies inzake personeelsbeheer en –organisatie noch om het even welke andere aanbeveling: de gegevens die via de Website en/of App worden verspreid, worden louter ter informatie vermeld. Gelieve contact op te nemen met de bevoegde commerciële dienst om specifiek advies te krijgen op maat van uw situatie.

De gebruiker zal die informatie op eigen risico, op een zorgvuldige manier en met een kritische ingesteldheid gebruiken, rekening houdend met zijn persoonlijke toestand. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de verbintenissen die hij aangaat.

4. Verantwoordelijkheid van de gebruiker van de diensten
4.1. Algemeen:

De gebruiker is verantwoordelijk voor de goede werking van zijn computeruitrusting, modem, telefoonlijn en internettoegang.

4.2 Verplichtingen van de gebruiker:

Door de Website en/of de App te gebruiken, verbindt de gebruiker zich onder meer tot wat volgt:

  • de daarin vervatte informatie niet op onrechtmatige wijze te gebruiken;
  • de Website en/of de App niet te gebruiken voor het plaatsen of overbrengen van computervirussen of illegaal materiaal;
  • de Website en/of de App niet te gebruiken om deze te beschadigen, te vervormen, te onderbreken, te stoppen of minder effectief te maken;
  • de Website en/of de App niet te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Indien u de rechten van Sodexo of van derden schendt, verplicht de gebruiker er zich toe hen te vrijwaren en te behoeden voor alle aanspraken of klachten naar aanleiding van deze schending.

5. Links en hypertextlinks

Sodexo en haar zustervennootschappen zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor hyperlinks die vanuit websites van derden op het internet worden gecreëerd via de Website en/of de App.

Voor elke hyperlink naar de Website vanuit een andere website moet vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk een toelating worden bekomen vanwege Sodexo. Dit kan bovendien enkel voorzover de hyperlinks naar de homepage van de Website leiden.

De Website en/of App kan overigens links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden slechts aangeboden voor het gemak van de gebruikers. Sodexo oefent geen enkele controle uit over de genoemde websites en draagt geen enkele verantwoordelijkheid wat hun inhoud betreft. De opname van deze links betekent overigens niet dat Sodexo of met haar verbonden ondernemingen de elementen goedkeuren die op deze sites worden vermeld.

6. Beperking van toegang

Sodexo behoudt zich het recht voor om, op basis van gegronde redenen, de toegang van de gebruiker tot de hele Website en/of App of een deel daarvan eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, in geval van overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden.

7. Virusbeveiliging

Sodexo heeft veiligheidssystemen ingevoerd, in lijn met de recente technologische ontwikkeling, om deze website, haar computer- en telematicasysteem, haar databanken en de uitwisseling van gegevens met de gebruikers te beschermen. Er is ook een beschermingssysteem tegen gekende en detecteerbare vormen van virussen voorzien. Deze beschermingssystemen zullen regelmatig worden aangepast en geüpdatet.

De verbintenis van Sodexo in dit opzicht is louter een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Als gevolg daarvan en behoudens kennelijke nalatigheid of bedrog, kunnen Sodexo noch haar zustervennootschappen aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel, onderbreking, defect, diefstal, verlies, vernietiging of wijziging van gegevens veroorzaakt door de onrechtmatige toegang of toegang om schade te berokkenen vanwege een derde aan zijn computersysteem, aan dat van Sodexo of aan dat van een gebruiker, of als gevolg van een virus afkomstig van de website van Sodexo, van het internet of van het computersysteem van Sodexo of van een gebruiker.

8. Onderbreking van toegang tot de service

Sodexo stelt redelijkerwijze alles in het werk om aan de gebruikers de toegang tot de op de Website en App aangeboden diensten te verzekeren.

Sodexo kan niet aansprakelijk worden gehouden voor machinepannes, stroomonderbrekingen, lijnproblemen, diefstal, inbraak, systeemfouten of alle andere gebeurtenissen die zich onttrekken aan haar redelijke controle en die de diensten, aangeboden op de Website en App, ontoegankelijk zouden maken of zouden verstoren.

Sodexo kan de toegang tot de Website en/of App of tot een gedeelte ervan zonder voorafgaande kennisgeving onderbreken om onderhoud uit te voeren of verbeteringen aan te brengen, in geval van overmacht, in geval van risico op misbruik of fraude, zonder enige verplichting noch schadeloosstelling naar aanleiding van de onderbreking van de toegang. Sodexo zal alles doen om de gebruikers zo snel mogelijk te informeren over eventuele onderbrekingen.

9. Communicatie

De communicatie die wordt verstuurd naar de gebruikers van de op de Website en App aangeboden diensten, zal als persoonlijk door de gebruiker ontvangen worden beschouwd, ongeacht of ze elektronisch of via de post wordt verzonden.

10. Bescherming van persoonsgegevens

Het waarborgen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens is een prioriteit voor Sodexo. Alle informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens is beschikbaar in het privacybeleid dat toegankelijk is via de volgende link: https://sodexo4you.be/nl/privacybeleid-van-de-website

11. Wijziging van de algemene gebruiksvoowaarden

Sodexo behoudt zich het recht voor deze bepalingen, voorwaarden en waarschuwingsmeldingen op grond waarvan deze Website en/of de App u wordt aangeboden, te wijzigen.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De Website en/of de App Sodexo wordt beheerd vanuit de kantoren van Sodexo Pass Belgium en is/zijn onderworpen aan het Belgische recht. Bij een eventueel geschil zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van Brussel bevoegd.

13. Contact

Voor alle vragen of problemen met betrekking tot de Website en/of App kunt u bellen naar 02/547.54.46 of een email richten aan info-sodexocard.be@sodexo.com.


Sodexo vraagt de gebruikers om elke onwettige inhoud te melden die beschikbaar zou zijn door middel van haar diensten, zodat de nodige en geschikte maatregelen kunnen worden getroffen om deze informatie weg te halen of ontoegankelijk te maken.

Word lid,

Schrijf je in op Sodexo4You en geniet van tal van voordelen dankzij je Sodexo-cheques!

Je saldo

Bekijk je saldo op je Sodexo Card op elk moment

De kaart

Bekijk waar je je Sodexo-cheques kunt besteden bij jou in de buurt

Promoties

Geniet van exclusieve kortingen en promo's

Blogs

Blogposts vol ideeën om je Sodexo-cheques te besteden