Privacy Beleid

Terug

Uw privacy is heel belangrijk voor ons. Wij hebben dit Privacy Beleid (hierna: “Beleid”) ontwikkeld opdat u zou begrijpen hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken, gebruiken en beschermen.

Gelieve dit Beleid aandachtig te lezen teneinde de categorieën van persoonsgegevens te kennen die de website www.sodexo4you.be (hierna "de Website ") en de mobiele applicatie Sodexo4You (hierna “de App”) verzamelen en verwerken, hoe we deze gegevens gebruiken, en met wie we ze mogelijks kunnen delen. Dit Beleid beschrijft tevens de maatregelen die wij nemen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te garanderen, welke uw rechten zijn en hoe u ons kan contacteren om deze uit te oefenen of om ons eventuele vragen te stellen met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Sodexo behoudt zich het recht voor om dit Beleid te wijzigen. Via een kennisgeving (pop-up) wordt u hiervan op de hoogte gebracht en bij verder gebruik wordt u geacht hiermee akkoord te gaan.

1. Doeleinden van de verwerking van persoonlijke gegevens en rechtsgrond

Sodexo verzamelt persoonsgegevens (dit wil zeggen, “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, op directe of indirecte wijze, aan de hand van een identificatienummer of één of meer kenmerken die hem eigen zijn”) van de gebruikers die zich verbinden met de Website en/of de App, en meer bepaald zij die zich registreren op de Website en/of de App, met het oog op de volgende doeleinden:

Doeleinden van de verwerking Rechtsgrond
Om de diensten via de Website en/of de App (bijv. raadpleging saldo Sodexo Card) aan te bieden, voor klantenbeheer en om te antwoorden op vragen van gebruikers; Uitvoering van het contract
Om de gebruikers te helpen om hun cheques beter te besteden door hen in te lichten over advertenties, informatie over Sodexo en haar netwerk van handelaars; Uitvoering van het contract; legitiem belang
Om de gebruikers van de Sodexo Card toe te laten om deel te nemen aan de wedstrijden die Sodexo organiseert; Toestemming
Om door middel van enquêtes te begrijpen wat de behoeften, verwachtingen en voorkeuren zijn van de gebruikers voor Sodexo haar diensten, evenals hun tevredenheid ervan te meten. Legitiem belang

Zonder uw toestemming verspreiden, delen of verkopen wij geen van uw gegevens, zoals emailadres, telefoonnummer, lokalisatie of identificatiegegevens, aan derden.

Ingeval van latere weigering om aanbiedingen over producten en diensten te ontvangen, die verkocht worden door partners van Sodexo, kan u zich op elk moment uitschrijven via uw profiel op de Website en/of de App of via de link tot uitschrijving die voorzien is in elke communicatie.

2. De gegevens die worden verwerkt (gegevenscategorieën) en hun bewaartermijn

Hierna vindt de gebruiker de verschillende categorieën van persoonsgegevens terug, die Sodexo verwerkt op de Website en/of App, en hun bewaartermijn. Bepaalde gegevens zullen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting (fiscale of sociale wetgeving), door Sodexo eveneens bewaard worden in een andere gegevensbank dan deze Website en/of de App.

Gegevenscategorieën * Bewaartermijn
Identificatiegegevens (naam, voornaam, geboortedatum, adres, eventueel emailadres) Gedurende de termijn dat er een profiel is aangemaakt op de Website en/of de App. De gegevens zullen gewist worden ten laatste 30 dagen na de uitschrijving door de gebruiker.
Technische gegevens (IP adres, nummer van de Sodexo Card, gebruikersnummer van andere Sodexo producten (bv dienstencheque) Gedurende de termijn dat er een profiel is aangemaakt op de Website en/of de App. De gegevens zullen gewist worden ten laatste 30 dagen na de uitschrijving door de gebruiker.
In bepaalde gevallen, waar de geïnteresseerde gebruikers promoties wensen te ontvangen, die overeenstemmen met hun voorkeuren en interesses, kunnen ze eveneens de volgende gegevens doorgeven:
  • gezinssamenstelling (kinderen, huisdieren, enz.)
  • levensstijl (hobby’s, interesses, eetgewoonten, …)

Gedurende de termijn dat er een profiel is aangemaakt op de Website en/of de App. De gegevens zullen gewist worden ten laatste 30 dagen na de uitschrijving door de gebruiker.

Bij deelname aan wedstrijden met de Sodexo Card, de transactiegegevens van de Sodexo Card et de lokalisatie gegevens van waar de Sodexo Card is gebruikt voor de transactie Gedurende de termijn die voorzien is in het daartoe voorziene wedstrijdreglement.


De gegevenscategorieën die aangeduid zijn met een sterretje (*) in de registratieformulieren zijn verplicht in te vullen aangezien ze noodzakelijk zijn voor de behandeling van de door u geformuleerde vraag. Bij gebreke aan deze verplicht in te vullen informatie zal de betreffende vraag onbehandeld blijven.

3. Toegang tot de gegevens  

De veiligheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens zijn belangrijk voor Sodexo. Dat is de reden waarom Sodexo de toegang tot de persoonsgegevens beperkt tot de personeelsleden binnen Sodexo die hiertoe toegang nodig hebben om de vragen van de gebruiker te beantwoorden of om hem de afgesproken dienst te leveren.

Sodexo kan weliswaar de persoonsgegevens delen met gemachtigde dienstverleners (bv : filialen van de Sodexo-groep, technische dienstverleners (hosting, onderhoud), advies enz.) waar Sodexo beroep op doet teneinde haar diensten uit te voeren.

Sodexo verbiedt aan deze dienstverleners om gegevens te gebruiken of te verspreiden, behalve indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten voor rekening van Sodexo of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Daarnaast kan Sodexo persoonsgegevens van de gebruiker delen indien (i) de wet of een gerechtelijke procedure haar verplicht dit te doen, of (ii) Sodexo het delen van de gegevens noodzakelijk of geschikt acht teneinde fysieke of financiële schade te voorkomen, of verband houdt met een onderzoek betreffende verdachte onwettige activiteit.

4. Rechten van de gebruiker

Om uw rechten uit te oefenen, kan u :

De gebruiker beschikt over de verschillende rechten zoals weergegeven in onderstaande tabel :

Recht van inzage U kunt vragen uw Persoonsgegevens in te zien. U kunt ook de rectificatie van onjuiste Persoonsgegevens of de vervollediging van uw Persoonsgegevens vragen.
U kunt alle beschikbare informatie over de bron van de Persoonsgegevens vragen, alsook een kopie van de persoonsgegevens die door Sodexo worden verwerkt.
Recht op vergetelheid

Door uw recht op vergetelheid kunt u in de volgende gevallen het wissen van uw Persoonsgegevens vragen:

(i) de gegevens zijn niet langer nodig voor de verwerkingsdoeleinden;
(ii) u trekt uw toestemming in;
(iii) u oefent uw bezwaar uit tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens uit via geautomatiseerde procedés waarbij gebruikgemaakt wordt van technische specificaties;
(iv) uw Persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
(v) er bestaat een wettelijke verplichting tot het wissen van uw Persoonsgegevens;
(vi) het wissen is vereist om te voldoen aan de van kracht zijnde wetgevingen.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te eisen, in de volgende gevallen:

(i) u betwist de juistheid van de Persoonsgegevens;
(ii) Sodexo heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden;
(iii) u hebt op gerechtvaardigde gronden bezwaar gemaakt tegen de verwerking.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Eventueel kunt u vragen uw aan Sodexo verstrekte Persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en u hebt het recht die gegevens aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door Sodexo, indien:

(a) de verwerking van uw Persoonsgegevens berust op toestemming of op een overeenkomst; en
(b) de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

U kunt ook vragen dat uw Persoonsgegevens naar een door u gekozen derde worden doorgezonden (indien dit technisch mogelijk is).
Recht van bezwaar tegen verwerking ten behoeve van direct marketing U hebt het recht bezwaar te maken (d.w.z. uw herroepingsrecht uit te oefenen) tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, in het bijzonder ten behoeve van profilering of marketingcommunicatie. Als we uw Persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde herroepen.
Recht om niet te worden onderworpen aan een op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u in aanmerkelijke mate treft.
Recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit Indien u een pricacygerelateerde klacht tegen ons hebt, kunt u het Klachtenformulier/Verzoekformulier van de betrokkene invullen en indienen of uw klacht per e-mail of brief verzenden, overeenkomstig ons Globaal beleid inzake afhandeling van klachten/verzoeken. Indien u geen genoegen neemt met ons antwoord, kunt u zich wenden tot de relevante plaatselijke Toezichthoudende Autoriteit of de rechtbank die ter plaatse bevoegd is. U kunt namelijk de Belgische toezichthoudende autoriteit contacteren (de "CBPL" - www.privacycommission.be).


Bij een wijziging van de administratieve gegevens van de gebruiker moet deze laatste Sodexo er binnen de maand van op de hoogte brengen.

5. Veiligheid van de verwerking van persoonsgegevens

Sodexo verbindt zich ertoe om alle passende technische en organisatorische maatregelen te treffen die vereist zijn om de persoonsgegevens te beveiligen, en meer bepaald te beletten dat ze vervormd, beschadigd of aan niet-gemachtigde derden worden gecommuniceerd.

6. Gebruik van cookies      

Er worden één of meer cookies geplaatst op de harde schijf van uw computer die toegang heeft tot de Website, of op uw mobiel toestel bij gebruik van de App. Een cookie is een klein bestand, afkomstig van een server die wordt geraadpleegd door een gebruiker, dat wordt geregistreerd op diens harde schijf of mobiel toestel. Cookies die worden verstuurd vanuit de Website en/of App registreren informatie over het gebruik van de Website en/of de App door de computer of het mobiele toestel waarop de cookie is geïnstalleerd (de geconsulteerde pagina’s, de datum en het uur van de consultatie, enz.) en voor het opmaken van globale statistieken over de frequentie van het bezoek van de verschillende rubrieken van de Website en/of App door de gebruikers, en het uitwerken van studies over de ergonomie van de Website en/of App.

Mensen die zich aanmelden op de Website en/of App kunnen zich verzetten tegen het gebruik van cookies door de opties van het internetprogramma op hun computer en/of mobiel toestel aan te passen (rubriek Parameters bij Chrome, en rubriek Internet Opties bij Internet Explorer). Toch vestigt Sodexo de aandacht van de gebruikers op het feit dat in zo’n geval de toegang tot bepaalde diensten van de Website en/of App kan worden gewijzigd en zelfs onmogelijk kan worden. Geen enkele cookie bevat informatie waardoor u zou kunnen worden gecontacteerd per telefoon, e-mail of snail mail.

7. Beleid inzake privéleven en vertrouwelijkheid  

Sodexo behoudt zicht het recht voor om informatie in berichten, en hun inhoud, afkomst of bestemming, na te kijken en te controleren wanneer zij redelijkerwijze kan geloven dat deze berichten illegaal zouden zijn, of indien zij hiertoe de opdracht kreeg vanwege de bevoegde autoriteiten. Tenzij de controle uitgevoerd is op verzoek van de bevoegde overheden, slaat de controle op de berichten door Sodexo uitsluitend op publieke en niet-vertrouwelijke berichten, dit wil zeggen (zonder limitatief te zijn), de informatie beschikbaar op een website, berichten in discussies op een forum, of mailings.

Sodexo kan de nodige maatregelen nemen voor het goede beheer van het informaticasysteem en kan in dit opzicht eveneens toegang krijgen tot elke communicatie die bewaard is in haar informaticasysteem.

De gebruiker verbindt zich ertoe het geheime en vertrouwelijke karakter van zijn wachtwoord en zijn toegangscode te bewaren. Elk gebruik van de identificatie-elementen vindt plaats onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij diefstal of verlies of frauduleus gebruik van één van deze elementen, is de gebruiker verplicht om Sodexo zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen; deze kennisgeving moet worden bevestigd per aangetekende brief. De gebruiker is slechts vrijgesteld de werkdag na ontvangst van de aangetekende brief.

Word lid

Schrijf je in op Sodexo4You en geniet van tal van voordelen dankzij je Sodexo-cheques!

Bekijk op elk ogenblik het saldo van je Sodexo Card

Ontdek waar je Sodexo-cheques bij jou in de buurt kan gebruiken

Geniet van mooie kortingen

Ontdek onze artikels met handige tips en ideeën