Privacybeleid van de website

Terug

Beleid inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens - Uitgifte van Cheques en gebruik van Sodexo4You

De volgende informatie informeert u over de verbintenissen van SODEXO PASS BELGIUM op het vlak van de bescherming van persoonsgegevens SODEXO PASS BELGIUM behoort tot Sodexo Group (hierna ‘SODEXO’)

SODEXO bouwt sterke, duurzame relaties op met zijn klanten, partners en consumenten, gebaseerd op wederzijds vertrouwen: SODEXO maakt er een absolute prioriteit van dat hun persoon gegevens veilig en vertrouwelijk blijven.

SODEXO verbindt zich ertoe alle toepasselijke wettelijke en regelgevende bepalingen inzake de bescherming van Persoonsgegevens na te leven.

SODEXO hanteert een zeer strikt privacybeleid om de bescherming te garanderen van de persoonsgegevens van iedereen die zijn websites, portalen, applicaties en platforms (onze ‘Sites’) gebruikt.

 

 • Gebruikers behouden de controle over hun eigen gegevens De gegevens worden op een transparante, vertrouwelijke en veilige manier verwerkt.
 • SODEXO streeft er voortdurend naar de persoonsgegevens van zijn gebruikers te beschermen overeenkomstig de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) van 27 april 2016 (hierna "GDPR").
 • SODEXO heeft een Global Data Protection Office dat zich bezighoudt met gegevensbescherming, ondersteund door een netwerk van lokale aanspreekpunten of functionarissen voor gegevensbescherming.

Voor meer informatie, zie ons Privacybeleid.

DOEL VAN DIT BELEID

Dit beleid is van toepassing op

 • gebruikers van de Website;
 • begunstigden van Cheques die op Belgisch grondgebied verblijven;

SODEXO neemt de bescherming van uw Persoonsgegevens zeer ernstig.

Wij hebben dit beleid ontwikkeld om u te informeren over de voorwaarden waaronder wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken, gebruiken en beschermen op onze Sites en in het kader van de diensten die worden aangeboden door SODEXO (de ‘Diensten’). Dit beleid heeft betrekking op alle gebruikers, met inbegrip van diegenen die de Site en de Diensten gebruiken zonder geregistreerd te zijn of toetreding op een specifieke dienst of account (hierna gezamenlijk aangeduid als de ‘Gebruikers’).

Lees het zorgvuldig om te weten welke categorieën Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, hoe wij deze Persoonsgegevens gebruiken en met wie wij ze kunnen delen. Dit beleid beschrijft ook uw rechten en hoe u contact met ons kunt opnemen om deze rechten uit te oefenen of om ons vragen te stellen over de bescherming van uw Persoonsgegevens.

Dit beleid kan worden gewijzigd, aangevuld of bijgewerkt, met name om te voldoen aan eventuele wet- en regelgeving, jurisprudentie of technische ontwikkelingen. Uw Persoonsgegevens zullen echter altijd worden verwerkt in overeenstemming met het beleid dat van kracht was op het moment dat de gegevens werden verzameld, tenzij een dwingend wettelijk voorschrift anders bepaalt en met terugwerkende kracht moet worden toegepast.

IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke is: de naamloze vennootschap Sodexo, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Pleinlaan 15, en gekend onder het ondernemingsnummer BE 0403.167.335, wettelijk vertegenwoordigd door haar algemeen directeur.

DEFINITIES
« Account » De persoonlijke ruimte van de Gebruiker binnen de Site, waartoe hij of zij toegang heeft wanneer hij of zij zich registreert en zich aanmeldt op de Site. Hij biedt de Gebruiker toegang tot de Diensten.
« Verwerkingsverantwoordelijke » De Sodexo-entiteit die, alleen of samen met andere Sodexo-entiteiten of derden het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.
« Cookies » Zoals gedefinieerd in het Cookiebeleid
« Cheques » Maaltijdscheques (Lunch Pass), ecocheques (Eco Pass), cadeaucheques (Cadeau Pass), sport- en cultuurcheques (Sport & Culture Pass), Book Pass, consumptiecheques (Consumption Pass) of elke andere door Sodexo verstrekte cheques, ongeacht of deze op papier of in elektronische vorm is uitgegeven.
« Persoonsgegevens » Alle informatie over een geïdentificeerde natuurlijke persoon of over een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatienummer of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor die persoon;.
“Verwerking” Elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.
“Verwerker” Een rechtspersoon die namens de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
“Site” De website www.sodexo4you.be en de applicatie "Sodexo4you" beschikbaar in de Apple Store en Google Play en eigendom van Sodexo Pass Belgium
‘ons’ ‘wij’ of ‘ons’ Sodexo Pass Belgium NV (hierna "SODEXO")
‘u’ of ‘Gebruikers’ Elke gebruiker/bezoeker van de Site.
VERZAMELING EN BRON VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen uw persoonsgegevens rechtstreeks (via de gegevensverzamelingsformulieren op onze Site) of onrechtstreeks (via onze dienstverleners/onderaannemers) verzamelen.

Wij verbinden ons ertoe uw toestemming te vragen en/of u de mogelijkheid te bieden het gebruik van uw gegevens voor bepaalde doeleinden te weigeren telkens wanneer dat nodig is.

U wordt in ieder geval op de hoogte gebracht van de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verzameld via de verschillende onlineformulieren voor gegevensverzameling en via het Cookiebeleid.

SOORTEN PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN EN GEBRUIKEN

Wij kunnen in het bijzonder de volgende soorten Persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • de informatie die u verstrekt bij het invullen van de formulieren op de Site (bijvoorbeeld om u in te schrijven, om deel te nemen aan onderzoeken, voor marketingdoeleinden, bij het downloaden van de applicatie, enz.)
 • transactiegegevens, zoals betalingsinformatie en krediet-/debetkaartinformatie, die rechtstreeks worden doorgegeven aan derden die uw verzoeken verwerken;
 • de informatie die u verstrekt via ‘posts’, opmerkingen of andere inhoud die u op de Site plaatst;
 • uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en onze derden en uw communicatievoorkeuren;
 • informatie die wordt verzameld via cookies zoals gedefinieerd in ons Cookiebeleid.

De persoonsgegevens die in de formulieren voor het verzamelen van gegevens met een sterretje (*) zijn aangegeven, zijn verplicht omdat zij noodzakelijk zijn om de geplaatste bestellingen te kunnen uitvoeren. Wanneer deze verplichte informatie ontbreekt, kunnen deze transacties niet worden verwerkt.

Nadere bijzonderheden over de verschillende gegevens die voor de verschillende doeleinden worden verzameld, zijn te vinden in het overzicht (bijlage 1).

DOELEINDEN WAARVOOR WIJ PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

Persoonsgegevens kunnen worden verzameld voor de volgende algemene doeleinden (een meer precieze beschrijving van de verwerking van uw gegevens is te vinden in de bijlage 1 hieronder):

 • Commercieel beheer
 • Beheer van sites en toepassingen
 • Aanmaken en beheren van rekeningen
 • Beheer van de betrekkingen met begunstigden

Bovendien kunt u op de pictogrammen van sociale netwerken zoals Twitter, Facebook, LinkedIn, enz. klikken, die op onze Sites verschijnen.

Wanneer u op deze pictogrammen klikt, kunnen wij toegang krijgen tot de Persoonsgegevens die u openbaar hebt gemaakt en die toegankelijk zijn via uw profielen op de sociale netwerken in kwestie. Wij creëren noch gebruiken afzonderlijke databases van deze sociale netwerken op basis van de Persoonsgegevens die u daar hebt gepubliceerd, en wij verwerken langs deze weg geen Persoonsgegevens die betrekking hebben op uw privéleven.

Indien u niet wilt dat wij toegang hebben tot uw Persoonsgegevens die u in de openbare ruimten van uw profiel of uw sociale accounts publiceert, dan dient u gebruik te maken van de procedures die door de sociale netwerken in kwestie worden aangeboden om de toegang tot deze informatie te beperken.

Deze links naar andere websites kunnen niet worden beschouwd als het volgen van surfgedrag en wij wijzen elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de praktijken inzake de bescherming van Persoonsgegevens die worden toegepast door deze derde bedrijven, die ieder op zich optreden als Gegevensverwerker. Zodra u onze Site verlaat of op het logo/de link naar een van deze sociale netwerken klikt, is het uw verantwoordelijkheid om het privacybeleid te controleren dat van toepassing is op dat andere platform.

RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken uw Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering en het beheer van onze contractuele relatie met u, in ons gerechtvaardigd belang om de kwaliteit en de operationele uitmuntendheid van de Diensten die wij u aanbieden te verbeteren of om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, al naargelang het doel van de verwerking zoals aangegeven in het overzicht in de bijlage 1.

Uw Persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt op basis van uw voorafgaande toestemming indien onder bepaalde omstandigheden uw toestemming zou worden gevraagd (bv. met betrekking tot gezondheidsgegevens of voor bepaalde soorten Cookies).

Meer informatie over de rechtsgrondslag voor elk van onze verwerkingen vindt u in de bijlage 1 hieronder.

BEKENDMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De veiligheid en vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Daarom hebben alleen leden van ons personeel toegang tot uw Persoonsgegevens en dit uitsluitend voor zover dit strikt noodzakelijk is om uw bestellingen te verwerken of de gevraagde Diensten te verlenen. Wij zien erop toe dat de personen die gemachtigd zijn de Persoonsgegevens te verwerken, zich tot geheimhouding hebben verbonden of onder een passende wettelijke geheimhoudingsplicht vallen.

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet doorgeven aan onbevoegde derden. We kunnen uw Persoonsgegevens echter delen met entiteiten binnen SODEXO en met geautoriseerde dienstverleners.) op wie wij eventueel een beroep doen voor het verlenen van onze Diensten.

Deze dienstverleners zijn in het bijzonder:

 • De IT-dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor het hosten en onderhouden van de Site;
 • De dienstverlener die verantwoordelijk is voor de productie van de Sodexo-kaart;
 • De dienstverleners die belast zijn met de verwerking van de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de transacties;
 • De dienstverleners die belast zijn met het toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening (consumentendienst (call center));
 • De dienstverlener die belast is met de mailingdienst namens Sodexo;
 • De juridische, financiële en boekhoudkundige adviseurs van Sodexo.

Wij zorgen ervoor dat elke openbaarmaking van uw persoonsgegevens aan een bevoegde dienstverlener wordt omkaderd door een gegevensverwerkingsovereenkomst, die de in dit beleid vastgestelde verbintenissen weerspiegelt. Wij geven onze dienstverleners geen toestemming om uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, behalve voor zover dat nodig is om de Diensten namens ons te leveren of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Voorts kunnen wij uw Persoonsgegevens delen (i) indien de wet of een wettelijke procedure ons daartoe verplicht, (ii) in antwoord op een verzoek van overheidsinstanties of andere functionarissen of (iii) indien wij van mening zijn dat het doorgeven van deze gegevens noodzakelijk of gepast is om lichamelijke schade of financieel verlies te voorkomen of met betrekking tot een onderzoek naar een vermoedelijke of bewezen onwettige activiteit.

BEWAARTERMIJN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren uw Persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij werden verzameld en verwerkt. Deze periode kan, in voorkomend geval, worden verlengd met de periode die is voorgeschreven door enigerlei toepasselijke wettelijke of regelgevende bepalingen.

Om de bewaartermijn van uw Persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met verschillende criteria, zoals:

 • het doel waarvoor wij uw Persoonsgegevens bewaren (bv. wanneer u producten op onze Sites koopt, bewaren wij uw Persoonsgegevens voor de duur van onze contractuele relatie);
 • onze wettelijke en regelgevende verplichtingen met betrekking tot die Persoonsgegevens (bv. boekhoudkundige rapporteringsverplichtingen);
 • of u een actieve gebruiker van onze Diensten bent, marketingcommunicatie blijft ontvangen, regelmatig op onze Sites surft of aankopen doet, of onze e-mails niet opent of onze Sites niet bezoekt; Als u bijvoorbeeld hebt ingestemd met het ontvangen van marketingcommunicatie, bewaren wij uw Persoonsgegevens totdat u: (i) zich afmeldt voor het ontvangen van marketingcommunicatie (ii) verzoekt dat wij uw Persoonsgegevens verwijderen, of (iii) na een periode van inactiviteit (d.w.z. wanneer u gedurende een bepaalde periode niet met ons hebt geïnterageerd). Deze periode wordt vastgesteld in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften en richtsnoeren;
 • elk specifiek verzoek van u met betrekking tot de verwijdering van uw Persoonsgegevens of Account;
 • eventuele wettelijke verjaringstermijnen die ons in staat stellen onze eigen rechten te beheren, bijvoorbeeld de verdediging van eventuele juridische claims in geval van een rechtszaak; en
 • alle plaatselijke voorschriften of richtlijnen (bv. betreffende cookies).

Meer informatie over de bewaartermijn van uw Persoonsgegevens vindt u in de Bijlage 1 hieronder.

GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Als algemene regel geldt dat wij geen gevoelige persoonsgegevens verzamelen. ‘Gevoelige persoonsgegevens’ is alle informatie betreffende iemands raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, vakbondslidmaatschap, gezondheid of gegevens betreffende het seksuele leven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon. Deze definitie omvat ook persoonsgegevens in verband met strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

In het geval dat het strikt noodzakelijk zou zijn om dergelijke gegevens te verzamelen om het doel te bereiken waarvoor de verwerking wordt uitgevoerd, zullen wij dit doen in overeenstemming met de lokale wettelijke vereisten voor de bescherming van Persoonsgegevens en, in het bijzonder, met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en onder de voorwaarden die in dit beleid worden beschreven.

PERSOONSGEGEVENS EN KINDEREN

De diensten en Site zijn bedoeld om gebruikt te worden door meerderjarige personen die volgens de wetgeving van het land waarin zij zich bevinden, bevoegd zijn om een contract te sluiten.

Kinderen die jonger zijn dan 16 jaar of die niet handelingsbekwaam zijn, moeten toestemming hebben van hun wettelijke voogden voordat zij hun Persoonsgegevens op de Site kunnen verstrekken.

DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

Aangezien SODEXO groep een internationale groep is, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan interne ( groep niveau) of externe ontvangers die gemachtigd zijn om namens ons Diensten ons uit te voeren. Deze ontvangers bevinden zich in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte of buiten, die een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden.

Om de beveiliging en vertrouwelijkheid van de aldus doorgegeven persoonsgegevens te waarborgen, zullen wij alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat deze gegevens een passende bescherming krijgen, zoals het sluiten van overeenkomsten inzake gegevensoverdracht met de ontvangers van uw persoonsgegevens op basis van de modelcontractbepalingen (‘SCC's’) van de Europese Commissie of andere geldige doorgiftemechanismen en voeren wij, overeenkomstig het arrest van het Europees Hof van Justitie van 16 juli 2020 ‘Schrems II’ (zaak C 311-18) en met de richtsnoeren van het Europees Comité voor gegevensbescherming, een risicobeoordeling van de doorgegeven gegevens uit. Indien u een exemplaar wenst te ontvangen van de garanties die worden toegepast om de doorgifte van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte te beveiligen, raadpleeg dan de paragraaf ‘Hoe contact met ons opnemen’.

UW RECHTEN

SODEXO verbindt zich ertoe uw rechten onder de toepasselijke wetgeving te beschermen. Hieronder vindt u een tabel met een overzicht van uw verschillende rechten:

Recht van toegang U kunt verzoeken om toegang en een kopie (indien redelijk) van de Persoonsgegevens die wij over u bewaren. U kunt ook verzoeken om rectificatie van onjuiste Persoonsgegevens, of om aanvulling van onvolledige Persoonsgegevens.
Recht op wissing

Uw recht om te worden vergeten geeft u het recht om te verzoeken dat uw Persoonsgegevens worden gewist in gevallen waarin :

 • (i) de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij werden verzameld;
 • (ii) u ervoor kiest uw toestemming in te trekken;
 • (iii) u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens;
 • (iv) uw Persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
 • (v) er een wettelijke verplichting is om uw Persoonsgegevens te wissen;
 • (vi) het wissen van de gegevens vereist is om de toepasselijke wetgeving na te leven.
Recht op beperking van verwerking

U kunt verzoeken dat de verwerking van uw Persoonsgegevens wordt beperkt in de gevallen waarin:

 • (i) u de juistheid van uw Persoonsgegevens betwist;
 • (ii) SODEXO uw Persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking;
 • (iii) u om gerechtvaardigde redenen bezwaar heeft gemaakt tegen verwerking;
 • (iv) de verwerking van uw Persoonsgegevens onwettig is en u de voorkeur geeft aan de beperking van het gebruik ervan in plaats van aan het wissen ervan.
Recht op gegevensoverdraagbaarheid

In voorkomend geval kunt de overdraagbaarheid vragen van uw Persoonsgegevens die u aan SODEXO hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. U hebt het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder dat SODEXO dit verhindert, wanneer:

 • a) de verwerking van uw Persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming of op een overeenkomst; en
 • b) de verwerking langs geautomatiseerde weg geschiedt.

U kunt ook vragen dat uw Persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde partij van uw keuze (indien dit technisch haalbaar is).

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking U kunt bezwaar maken (d.w.z. uw recht op "opt-out" uitoefenen) tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, met name in verband met profilering of marketingcommunicatie. Wanneer wij uw Persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken.
Recht om niet aan geautomatiseerde beslissingen te worden onderworpen U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerde beslissing die voor u rechtsgevolgen heeft of u aanzienlijke gevolgen heeft voor u.
Recht om een klacht in te dienen

U kunt ervoor kiezen een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in het land waar u uw gewone verblijfplaats hebt.

Gegevensbeschermingsautoriteit (1000 Brussel, rue de la Presse 35 - contact@apd-gba.be).

U hebt ook het recht om uw klacht in te dienen bij de rechtbanken waar [de Sodexo-entiteit] een vestiging heeft of waar u uw gewone verblijfplaats hebt.

 

U kunt te allen tijde een van de bovengenoemde rechten uitoefenen of contact met ons opnemen met vragen of problemen in verband met gegevensbescherming. U kunt dit doen door het verzoekformulier in te vullen zoals aangegeven in de privacyverklaringen en/of het privacybeleid dat aan wordt is verstrekt op het moment dat uw Persoonsgegevens worden verzameld, of naar het lokale aanspreekpunt voor gegevensbescherming te mailto:privacy.SPB@sodexo.com.

BEVEILIGING

Wij treffen alle mogelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om tijdens de verwerking van uw Persoonsgegevens de beveiliging en vertrouwelijkheid te waarborgen.

Daartoe nemen wij alle nodige voorzorgsmaatregelen gezien de aard van de Persoonsgegevens en de risico's die verbonden zijn aan de verwerking ervan, teneinde de gegevens te beveiligen en met name vervalsing, beschadiging of ongeoorloofde toegang door derden te voorkomen (fysieke beveiliging van de lokalen, authentificatieprocedures met persoonlijke, beveiligde toegang via identificatiemiddelen en vertrouwelijke wachtwoorden, een aanmeldlogboek, versleuteling van bepaalde gegevens, enz.)

Indien wij voor de gehele of gedeeltelijke Verwerking van uw Persoonsgegevens een contract sluiten met Verwerkers, eisen wij bovendien dat onze dienstverleners met ons een contractuele overeenkomst sluiten om de beveiliging en vertrouwelijkheid te waarborgen van de Persoonsgegevens die wij aan hen doorgeven of die zij namens ons verzamelen, overeenkomstig de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens.

Wij voeren regelmatig audits uit om na te gaan of de regels met betrekking tot de beveiliging van uw Persoonsgegevens correct worden toegepast.

Niettemin bent u ook verantwoordelijk voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens. Wij vragen u dan ook om waakzaam te blijven, vooral wanneer u gebruik maakt van een open systeem zoals het internet.

U verbindt zich ertoe uw paswoord en login geheim en vertrouwelijk te houden. Elk gebruik van de identificatie-elementen geschiedt onder uw volledige verantwoordelijkheid. In geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik ervan, bent u verplicht Sodexo zo snel mogelijk schriftelijk te verwittigen. U bent pas bevrijd van uw aansprakelijkheid de werkdag volgend op de dag waarop Sodexo deze kennisgeving heeft ontvangen.

LINKS NAAR ANDERE SITES
Af en toe plaatsen wij links naar andere platformen voor praktische en informatieve doeleinden. Deze platformen opereren onafhankelijk van onze Sites en staan niet onder onze controle. Deze platformen hebben hun eigen privacybeleid of gebruiksvoorwaarden. Wij raden u ten zeerste aan deze te lezen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud op deze platformen, voor de producten en diensten die er eventueel worden aangeboden of voor enig ander gebruik ervan.
UPDATES VAN ONS ONLINEPRIVACYBELEID
Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken of wijzigen. Indien wij dit doen, zullen de wijzigingen pas van toepassing zijn na een periode van dertig werkdagen vanaf de datum van de wijziging. Raadpleeg deze pagina van tijd tot tijd als u op de hoogte wilt blijven van eventuele wijzigingen.
UITSCHRIJVEN
Indien u zich via onze Site op bepaalde diensten hebt geabonneerd en u niet langer e-mails wenst te ontvangen, raadpleeg dan de ‘uitschrijfpagina’ in verband met de dienst waarop u bent geabonneerd.
HOE CONTACT MET ONS OPNEMEN

Indien u vragen of opmerkingen hebt over dit beleid, dan kunt u steeds contact met ons opnemen op het volgende adres: privacy.SPB@sodexo.com of via het verzoekformulier.

Laatst bijgewerkt: 27/04/2022

 

 

Bijlage 1:

INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

A. Verwerking met betrekking tot de uitgifte en het beheer van Cheques

Voor papieren Cheques :

Algemeen doel Doel van de verwerking Verzamelde persoonsgegevens Rechtsgrondslag van de verwerking Bewaring van persoonsgegevens
Commercieel beheer De uitgifte en het beheer van de Cheques Identificatiegegevens: naam, voornaam, postadres

Het verstrekken en verwerken van deze Persoonsgegevens is noodzakelijk voor SODEXO om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.

Subsidiair is deze verwerking gebaseerd op het rechtmatige belang van SODEXO om de goede organisatie en uitvoering van haar diensten te waarborgen.

 • Wanneer de verwerking is gebaseerd op wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen, worden de gegevens zo lang bewaard als nodig is om aan die wettelijke verplichtingen te voldoen (de gegevens worden met name bewaard gedurende een periode die gelijk is aan de periode van 7 jaar die in beginsel vereist is voor de indiening van vorderingen door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid);
 • Wanneer de verwerking gebaseerd is op ons rechtmatig belang, zullen wij uw gegevens verwerken zolang dat nodig is voor de goede organisatie en uitvoering van onze diensten, d.w.z. zolang u geregistreerd bent als begunstigde van de Cheques en tot maximaal zes (6) maanden daarna; De boekhoudkundige gegevens moeten gedurende ten minste zeven (7) volledige boekjaren worden bewaard; Tot zolang je nog over Cheques beschikt.
Bied voordelen aan (promoties, kortingen, deelname aan specifieke acties, enz;) Identificatiegegevens: naam, voornaam, postadres
Het beheer van verzoeken via de consumentendienst. Dit doel kan ook inhouden dat telefoongesprekken met de consumentendienst worden opgenomen Informations d’identification: nom, prénom, adresse postale
Zorgen voor de vergoeding van het netwerk van aangesloten handelaren; Identificatiegegevens: naam, voornaam, postadres
Fraude te voorkomen, op te sporen en te vervolgen; Identificatiegegevens: naam, voornaam, postadres

Kennisgeving van een wijziging in de gebruiksvoorwaarden van de Cheques en/of het privacybeleid.

Informeren naar de mogelijkheden om de Cheques te gebruiken bij handelaars die aangesloten zijn bij het Sodexo-netwerk (uitgavenhulp);

Identificatiegegevens: naam, voornaam, email adres

 • Identificerende informatie zoals uw naam, voornaam, e-mail adres;
 • Informatie die u verstrekt over het gebruikte product(en): het type Cheques.

 

Voor elektronische Cheques :

Algemeen doel Doel van de verwerking Verzamelde persoonsgegevens Rechtsgrondslag van de verwerking Bewaring van persoonsgegevens
Commercieel beheer De uitgifte en het beheer van de Cheques (met inbegrip van het beheer van de informatie betreffende de verrichte transacties en betalingen);

Identificerende informatie: naam, voornaam, geslacht, postadres, e-mailadres, rijksregisternummer, personeelsnummer, geboortedatum, telefoonnummer.

Gegevens met betrekking tot transacties en betalingen die op basis van de Cheques zijn verricht.

Het verstrekken en verwerken van deze Persoonsgegevens is noodzakelijk voor SODEXO om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.

Subsidiair is deze verwerking gebaseerd op het rechtmatige belang van SODEXO om de goede organisatie en uitvoering van haar diensten te waarborgen.

 • Wanneer de verwerking is gebaseerd op wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen, worden de gegevens zo lang bewaard als nodig is om aan die wettelijke verplichtingen te voldoen (de gegevens worden met name bewaard gedurende een periode die gelijk is aan de periode van 7 jaar die in beginsel vereist is voor de indiening van vorderingen door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid);
 • Wanneer de verwerking gebaseerd is op ons rechtmatig belang, zullen wij uw gegevens verwerken zolang dat nodig is voor de goede organisatie en uitvoering van onze diensten, d.w.z. zolang u geregistreerd bent als begunstigde van de Cheques en tot maximaal zes (6) maanden daarna;
De boekhoudkundige gegevens moeten gedurende ten minste zeven (7) volledige boekjaren worden bewaard;
De begunstigde op de hoogte brengen van het saldo, het transactieverleden en de vervaldatum van de Cheques;

Identificatiegegevens: naam, voornaam, e-mailadres.

Gegevens met betrekking tot transacties en betalingen die op basis van de Cheques zijn verricht.

Bied de begunstigde voordelen aan (promoties, kortingen, deelname aan specifieke acties, enz.) Identificatiegegevens: naam, voornaam, e-mailadres.
Het beheer van verzoeken via de consumentendienst of Card Stop. Dit doel kan ook inhouden dat telefoongesprekken met de klantendienst of de Card Stop worden opgenomen; Identificatiegegevens: naam, voornaam, postadres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer.
Zorgen voor de vergoeding van het netwerk van aangesloten handelaren; Gegevens met betrekking tot transacties en betalingen die op basis van de Cheques zijn verricht.
Fraude te voorkomen, op te sporen en te vervolgen; Identificerende informatie: achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres, rijksregisternummer, personeelsnummer, geboortedatum, telefoonnummer, IP-adres.
Kennisgeving van een wijziging in de gebruiksvoorwaarden van de Cheques en/of het privacybeleid. Identificatiegegevens: naam, voornaam, e-mailadres.   Tot zolang je nog over Cheques beschikt.

 

B. Verwerking met betrekking tot het gebruik van de Site (Sodexo4You: website en applicatie)

Algemeen doel Doel van de verwerking Verzamelde persoonsgegevens Rechtsgrondslag van de verwerking Bewaring van persoonsgegevens
Beheer van sites en toepassingen Voor meer informatie over de verwerking van uw Persoonsgegevens in de specifieke context van Cookies, gelieve ons Cookiesbeleid te raadplegen
Aanmaken en beheren van rekeningen Aanmaken en beheren van uw account en uw toegang tot de Sodexo4You website
 • Identificatiegegevens: uw naam, voornaam, postadres, login, wachtwoord, e-mailadres, taal, de laatste 4 cijfers rijksregisternummer;
 • Informatie die u verstrekt over het (de) gebruikte product(en): uw Sodexo-kaartnummer en vervaldatum of uw Sodexo-productgebruikersnummer (bv. dienstencheques) of uniek chequenummer, type van Cheques;
Legitiem belang van SODEXO om de kwaliteit van haar diensten te waarborgen en deze te promoten. Toestemming alleen indien u het vakje hebt aangekruist (uitdrukkelijke toestemming) Wat uw persoonlijke Sodexo4you-accountgegevens betreft, deze worden of kunnen worden verwerkt zolang uw account bestaat. Indien u zich afmeldt, worden de gegevens uiterlijk 30 dagen na de uitschrijving gewist;
U op de hoogte brengen van uw kaartsaldo, transactiehistoriek en vervaldatum van uw Cheques ;
 • Identificatiegegevens zoals uw voor- en achternaam, logingegevens en contactgegevens (e-mail, adres) en uw Sodexo-kaartnummer;
 • Gegevens met betrekking tot transacties en betalingen die op basis van de Cheques zijn verricht.
Wettelijke verplichtingen van SODEXO in verband met het beheer van de Cheques Uw gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om aan deze wettelijke verplichtingen te voldoen (met name worden de gegevens bewaard gedurende een periode die gelijk is aan de periode die in beginsel nodig is voor de indiening van schuldvorderingen door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Uitvoering van tevredenheidsonderzoeken ter verbetering van de dienstverlening;
 • Gegevens die nodig zijn om een enquête in te vullen (bv. identificatiegegevens zoals uw voornaam - achternaam, identiteits- en contactgegevens (e-mail, adres, telefoon), geslacht, taal, laatste 4 cijfers van uw nationaal registratienummer, gebruikte product(en): uw Sodexo-kaartnummer en vervaldatum of uw Sodexo-productgebruikersnummer (bv. dienstencheque), type cheque)
Legitiem belang van SODEXO om de kwaliteit van haar diensten te waarborgen en deze te promoten Wij bewaren uw gegevens gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf het laatste contact dat u heeft gehad, of korter volgens de informatie die wij verschaffen in het kader van het onderzoek
Beheer van de relatie met begunstigden Biedt voordelen aan (promoties, kortingen, deelname aan specifieke acties, enz;)
 • Identificatiegegevens, zoals uw voor- en achternaam en contactgegevens (e-mail), taal,
 • Informatie die u verstrekt over het (de) gebruikte product(en): het type Cheques.
Toestemming De gegevens worden of kunnen worden verwerkt zolang uw account bestaat. In geval van uitschrijving worden de gegevens uiterlijk 30 dagen na uitschrijving gewist;
De diensten van SODEXO promoten;
 • Identificatiegegevens zoals uw voor- en achternaam, en contactgegevens (e-mail), taal ;;
 • Informatie die u verstrekt over het (de) gebruikte product(en): het type Cheques ;
 • Informatie die u verstrekt bij het invullen van formulieren op de Site (bijvoorbeeld voor abonnementsdoeleinden, om deel te nemen aan enquêtes, voor marketingdoeleinden);
 • Geolocatiegegevens, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven;
Legitiem belang van SODEXO om de kwaliteit van haar diensten te waarborgen en deze te promoten. De gegevens worden of kunnen worden verwerkt zolang uw account bestaat. In geval van uitschrijving worden de gegevens uiterlijk 30 dagen na uitschrijving gewist;
Om uw ervaring op de Site te personaliseren en te optimaliseren;
 • Informatie die u verstrekt bij het gebruik van de Site, zoals bezochte schermen, interactiepatronen, apparaatgegevens, geografische locatie (alleen land);
 • Geolocatiegegevens, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven;
 • Navigatiegegevens
Legitiem belang van SODEXO om de kwaliteit van haar diensten te waarborgen en deze te promoten. Wat uw persoonlijke Sodexo4you-accountgegevens betreft, deze worden of kunnen worden verwerkt zolang uw account bestaat. Indien u zich afmeldt, uitschrijft, worden de gegevens uiterlijk 30 dagen na de uitschrijving gewist;
Analyse van gegevens en statistische analyse (geanonimiseerde gegevens, afhankelijk van het soort controle) om de kwaliteit en de operationele uitmuntendheid van de diensten van SODEXO te garanderen;
 • Informatie die u verstrekt over het (de) gebruikte product(en): uw Sodexo-kaartnummer en vervaldatum of uw Sodexo-productgebruikersnummer (bv. dienstencheques), het type cheques;
 • Gegevens met betrekking tot transacties en betalingen die op basis van de Cheques zijn verricht.
 • Gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een vergelijkend onderzoek (bv. geolocatiegegevens, gezinssamenstelling (kinderen, huisdieren, enz.), levensstijl (hobby's, interesses, eetgewoonten, enz.)
 • Informatie die u verstrekt bij het gebruik van de Site, zoals bezochte schermen, interactiepatronen, apparaatgegevens, geografische locatie (alleen land);
 • Geolocatiegegevens, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven;
 • Navigatiegegevens
 • Gegevens met betrekking tot transacties en betalingen die op basis van de Cheques zijn verricht.
Legitiem belang van SODEXO om de kwaliteit van haar diensten te waarborgen en deze te promoten. Deze geanonimiseerde gegevens zullen maximaal 10 jaar worden bewaard.
Ons op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden en/of het beleid van Sodexo;
 • Identificatiegegevens, zoals uw voor- en achternaam, contactgegevens (e-mail), taal;
 • Informatie die u verstrekt over het (de) gebruikte product(en): het type Cheques ;
Wettelijke verplichtingen van SODEXO in verband met het beheer van de Cheques Wat uw persoonlijke Sodexo4you-accountgegevens betreft, deze worden of kunnen worden verwerkt zolang uw account bestaat. Indien u zich uitschrijft, worden de gegevens uiterlijk 30 dagen na de uitschrijving gewist;
Reageren op uw verzoeken (onder meer via het contactformulier); Identificatiegegevens uw naam, - voornaam en contactgegevens (e-mail adres,), taal ; Legitiem belang van SODEXO om de kwaliteit van haar diensten te waarborgen en deze te promoten Deze geanonimiseerde gegevens zullen maximaal 10 jaar worden bewaard.
Uw deelname aan een wedstrijd indienen en beheren;
 • Gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een vergelijkend onderzoek (bv. geolocatiegegevens, gezinssamenstelling (kinderen, huisdieren, enz.), levensstijl (hobby's, interesses, eetgewoonten, enz.)
Toestemming alleen indien u het vakje hebt aangekruist (uitdrukkelijke toestemming) Uw gegevens worden slechts verwerkt zolang dat nodig is voor de uitvoering van deze wedstrijd en in overeenstemming met de regels van de wedstrijd in kwestie.
Voor elk ander doel dat wij op het moment van de verzameling kunnen aangeven.
 • Het soort gegevens zal ook worden gespecificeerd op het tijdstip van verzameling
Gespecificeerd op het moment van inzameling. Gespecificeerd op het moment van inzameling.

Word lid,

Schrijf je in op Sodexo4You en geniet van tal van voordelen dankzij je Sodexo-cheques!

Je saldo

Bekijk je saldo op je Sodexo Card op elk moment

De kaart

Bekijk waar je je Sodexo-cheques kunt besteden bij jou in de buurt

Promoties

Geniet van exclusieve kortingen en promo's

Blogs

Blogposts vol ideeën om je Sodexo-cheques te besteden